Requisits accés Ensenyaments Esportius

Per accedir al primer nivell, cal complir els requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
  • Superar una prova específica.
Per accedir al segon nivell, cal haver aprovat el primer nivell de l'especialitat.


INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES GENERALS D'ACCÉS:

Prova general d'accés al grau mitjà d'ensenyaments esportius

El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius per a les persones que volen accedir a cicles de grau mitjà d'ensenyaments esportius i no tenen la titulació necessària.

 

L'objectiu de la prova de grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats de coneixements i les habilitats per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opta.

 

Per inscriure's a les proves d'accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any 2016.INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES ESPECÍFIQUES ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu.

 

Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat. 


Trobareu tota la informació sobre calendari, dates d'inscripció, material necessari, tipus de prova, etc. al següent enllaç:


http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/