DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA MATRÍCULA BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI
PERÍODE DE MATRÍCULA: 
 • Nivell 1: del 18 al 23 de juliol de 2019
 • Nivell 2: del 18 al 23 de juliol de 2019 
(inici curs: setembre 2019)

NIVELL 1:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 •  Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés.
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (322,00 €: Bloc comú: 238€, bloc complementari: 34€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.

 

NIVELL 2

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés, en la modalitat de Muntanya.
 • Certificat de superació del primer nivell.
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (373,00 €: Bloc comú: 272€, bloc complementari: 51€ i material: 50€). Cal que es realitzi segons instruccions del full de pagament.
* Si alguna d'aquesta documentació ja l'heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

IMPORTANT: Si un/a alumne/a fa assignatures soltes o es té de convalidades ( segons la normativa corresponent) o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, passi per la secretaria del centre on se l’informarà de la quantitat que ha de pagar.HORARI SECRETARIA: de 9,00 h a 13,00 h