SOL.LICITAR EL BLOC DE PRÀCTIQUES
Per demanar algun tipus d'exempció (NO ÉS CONVALIDACIÓ) cal fer els passos següents:

Cas de sol.licitar el 25%: 

- ORIGINAL  de la "fitxa sol.licitud d'exempció" firmada

- vida laboral (hi ha de constar mínim haver treballat 300h en nivell 1 i mínim 400h en nivell 2)

- resguard de pagament del bloc de les pràctiques,  o nivell 1 o nivell 2 (fitxers adjunts)

- presentar-ho al tutor/a del centre


Cas de sol.licitar el 100%: 

ORIGINAL  de la "fitxa sol.licitud d'exempció" firmada

- ORIGINAL vida laboral (cal que surti l'empresa que certifica que s'han fet les tasques del pla d'activitats corresponent, assegurat mínim 150h per nivell 1 i 200h per nivell 2)

- ORIGINAL certificat de l’empresa que certifica que s'han fet les tasques del pla d'activitats corresponent; firmat i segellat 

- resguard de pagament del bloc de les pràctiques , o nivell 1 o nivell 2  (fitxers adjunts)

- presentar-ho al tutor/a del centre