Batxillerat/Batxibac

El batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: artsciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Doble titulació batxiller i baccalauréat

El currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat consisteix a fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Els alumnes del programa batxibac han de superar una prova externa en finalitzar els estudis que consisteix en un exercici oral i un d’escrit de l’assignatura de Llengua i literatura franceses, i un exercici escrit sobre la història d’Espanya i França.

La superació de la prova externa batxibac i de les matèries de batxillerat dona dret a la doble titulació: títol de batxiller i diploma baccalauréat.

Per accedir al programa batxibac, els alumnes han d’acreditar almenys el nivell B1 en llengua francesa, d’acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.