Batxibac

El programa batxibac permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França, i superen una prova externa.

>> Orientacions per a l’elaboració del currículum mixt batxillerat – baccalauréat (batxibac)

Requisits dels alumnes

Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el certificat de nivell intermedi de les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o el diploma B1 del DELF Junior.

Si no s’aporta aquesta documentació, caldrà superar una prova de nivell en llengua francesa establerta pel centre batxibac sol·licitat.

L’objectiu és que els alumnes, en acabar l’etapa, hagin assolit, almenys, el nivell B2 en llengua francesa del Marc europeu de referència per a les llengües.

  Itinerari Batxibac