Batxillerat

En l’organització del currículum del Batxillerat s’aplica el Decret 142/2008, del 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.
El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria, és de caràcter voluntari i es distribueix en dos cursos acadèmics, normalment entre els 16 i els 18 anys. Si cal, els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.
Té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que permetin que l’alumnat desenvolupi funcions socials i s’incorpori a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, també els ha de capacitar  per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals ( CFGS) com universitaris (Graus), i per a l’accés al món laboral.
Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir als alumnes una preparació especialitzada d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.
En finalitzar satisfactòriament els estudis, els alumnes reben el títol de batxiller en qualsevol de les seves modalitats.

 

 Vies d’accés

Cal tenir una de les següents titulacions:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO),
 • Títol de Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca)

 

Modalitats del Batxillerat

En el nostre institut es pot escollir entre les següents modalitats de batxillerat:

 • Humanitats i Ciències Socials (Llatí)
 • Humanitats i Ciències Socials ( Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials)
 • Ciències i Tecnologia ( Matemàtiques)

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.
En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Les modalitats permeten a l’alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum.
Els alumnes s’han d’inscriure en una modalitat i dins de cada modalitat cal triar un itinerari, és a dir, una combinació de matèries de modalitat i optatives orientada a diferents estudis posteriors.

Continuïtat

 

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny;
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
 • al món laboral.

A tenir en compte a l'hora de triar modalitat i matèries

  ITINERARIS DE BATXILLERAT Curs 2020-2022