Descripció

Continguts

 • Automatismes Industrials (231 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques Interiors (264 hores)
 • Instal·lacions de Distribució (99 hores)
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis (99 hores)
 • Instal·lacions Domòtiques (132 hores)
 • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques (66 hores)
 • Màquines Elèctriques (99 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques Especials (132 hores)
 • Electrònica (66 hores)
 • Electrotècnia (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis;
 • instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics;
 • electricista de construcció;
 • electricista de manteniment;
 • instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domàtics, i
 • muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica;
 • instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.