Direcció en Cuina

Tècnic o tècnica superior en Direcció en Cuina 
Codi: CFPS HTD0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 de lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Restauració (LOGSE).