Descripció

Continguts

 • Control de Proveïment de Matèries Primeres (99 hores)
 • Processos de Preelaboració i Conservació a la Cuina (297 hores)
 • Elaboracions de Pastisseria i Rebosteria a la Cuina (132 hores)
 • Processos d’Elaboració Culinària (297 hores)
 • Gestió de la Producció a la Cuina (132 hores)
 • Gestió de la Qualitat i de la Seguretat i Higiene Alimentàries (99 hores)
 • Gastronomia i Nutrició (66 hores)
 • Gestió Administrativa i Comercial en la Restauració (99 hores)
 • Recursos Humans i Direcció d’Equips en la Restauració (66 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Direcció de Cuina (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Director d’aliments i begudes
 • Director de cuina
 • Cap de producció a la cuina
 • Cap de cuina
 • Segon cap de cuina
 • Cap de serveis d’àpats (càtering)
 • Cap de partida
 • Encarregat d’economat i bodega.