Convalidacions/ Homologacions

*Els ensenyaments esportius d’esquí alpí, surf de neu i excursionisme que realitzem al nostre centre, estant regits per la normativa L.O.G.S.E, per tant, els casos d’alumnes que hagin realitzat prèviament algun altre tipus de titulació caldrà que s’informin dels tràmits que han de realitzar per saber què es convalida.

Ordre ECI/3830/2005, de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre ECI / 3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius establides pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com l’Ordre ECI / 3341/2004, de 8 d’octubre, que completa aquella (BOE núm. 294, de 09.12.2005)

  • CONVALIDACIONS: amb una titulació tipus CAFE, CAFEM, CFGS, MEF , la normativa vigent convalida:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/correspondencies

Amb una titulació L.O.E cal demanar la homologació al Consejo Superior de Deportes del bloc comú, omplint i enviant el document de l’enllaç següent juntament amb un certificat de matrícula del centre

(*enviar la documentació a : Consejo Superior de Deportes. Secretaria General. C/ Martín Fierro, 5 (28040 – MADRID))

  • HOMOLOGACIONS O EQUIVALÈNCIES PROFESSIONALS:

Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/index.html

Amb una titulació L.O.E cal demanar la homologació al Consejo Superior de Deportes del bloc comú, omplint i enviant el document de l’enllaç següent juntament amb un certificat de matrícula del centre

(*enviar la documentació a : Consejo Superior de Deportes. Secretaria General. C/ Martín Fierro, 5 (28040 – MADRID))