Convalidacions/ Homologacions

 • Convalidacions /HomologacionsEls ensenyaments esportius d’esquí alpí i surf de neu que realitzem al nostre centre, estant regits per la normativa L.O.G.S.E. i els de les modalitats de muntanya com senderisme, muntanya mitjana, escalada i barrancs estan regits per la normativa L.O.E.Els alumnes que hagin realitzat prèviament algun altre tipus de titulació L.O.G.S.E o L.O.E caldrà que s’informin prèviament dels tràmits que han de realitzar per saber quins crèdits o mòduls del bloc comú se’n pot sol·licitar alguna convalidació.
  • Amb un títol finalitzat de CAFE, MEF, CAFEMN, GSAAFE, DIPLOMAT en EF, regits per la L.O.G.S.E, si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu; consultar les convalidacions marcades per la normativa corresponent a l’enllaç següent:

  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius/convalidacions/     (Convalidacions títols LOGSE)

  • Amb un títol finalitzat de Grau mitjà GMNTLL  i Grau superior CF o EAS, regits per la L.O.E, si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en esquí alpí o surf de neu o senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs; cal sol·licitar al Consell Superior d’Esports qualsevol tipus de convalidació d’algun dels mòduls del bloc comú.
  • Amb un títol finalitzat de CAFE, MEF, CAFEMN, GSAAFE, DIPLOMAT en EF, regits per la L.O.G.S.E, si es vol fer una titulació del Tècnic Esportiu en senderisme o muntanya mitjana, escalada o barrancs ; cal sol·licitar al Consell Superior d’Esports qualsevol tipus de convalidació d’algun dels mòduls del bloc comú.
  • Cal presentar:
   • sol·licitud omplerta

   • fotocòpia del document d’identitat o equivalent
   • fotocòpia compulsada del full de matrícula del cicle de Tècnic Esportiu
   • fotocòpia compulsada del títol que aporteu
   • certificat del programa o els programes aportats del títol acabat i les seves matèries superades
   • Relació de les matèries que es pretenen convalidar, especificant en cada una d’elles les assignatures superades segons el títol aportat.

   

  • Enviar al Consejo Superior de Deportes. Secretaria General. C/ Martín Fierro, 5 (28040 – MADRID) o enviar tots els documents al següent correu electrònic: dpd@csd.gob.es

  Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya:

  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols