ESO

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (obligatòria i gratuïta) per a tots els ciutadans i ciutadanes en edat escolar. S’estén al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària i proporciona la formació necessària per prosseguir estudis, tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.

L’alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze.

Els continguts s’organitzen de la manera que es detalla a continuació.

Primers cursos (1r, 2n i 3r d’ESO)

Tronc comú

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Ciències de la naturalesa i/o física i química
 • Tecnologia

Segons el curs, es realitzen, a més, les matèries següents:

 • Música
 • Educació visual i plàstica
 • Francès
 • Programació
 • Cultura de les religions i valors ètics
 • Optatives

4t d’ESO

Tronc comú

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Matemàtiques

A més de les matèries esmentades, l’alumnat haurà de triar tres matèries de les que es presenten a continuació:

 • Biologia i geologia
 • Educació  visual  i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia
 • Optatives 4’ESO

 

Amb la finalització d’aquesta etapa d’ensenyament obligatori, l’estudiant obté el títol de graduat en educació secundària a través del qual rep una acreditació d’escolarització i, si ha aconseguit els objectius acadèmics establerts, obté el títol de graduat en educació secundària. Amb el títol de graduat, té dues opcions:

 • Accedir al mercat laboral, ja que té l’edat mínima legal de 16 anys per començar a cotitzar a la Seguretat Social.
 • Ampliar la seva formació mitjançant estudis postobligatoris.

 

FULLS DE MATÈRIES OPTATIVES

  CURRÍCULUM ESPECÍFIC 3r ESO
  MATÈRIES OPTATIVES DE 4t D'ESO