Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals.

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en l’àmbit de l’administració i gestió, així com l’enregistrament i la verificació de dades i documents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic

Descripció

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Tècniques Administratives Bàsiques
 • Arxiu i Comunicació
 • Ofimàtica
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ADG305_1: Operacions auxiliars de serveis administratius generals

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Continuïtat

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar d’oficina,
 • auxiliar de serveis generals,
 • auxiliar d’arxiu,
 • ordenança,
 • auxiliar d’informació,
 • recepcionista,
 • classificador o classificadora o repartidor o repartidora de correspondència,
 • gravador–verificador o gravadora-verificadora de dades,
 • auxiliar de digitalització,
 • operador o operadora documental,
 • operador o operadora de cobrament o caixer o caixera.

Obtenció del certificat de professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius generals, que emet l’Administració laboral.