PLA TAC

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu, amb els objectius d’incidir en una millora dels resultats escolars de l’alumnat i de la competència professional del professorat i d’aconseguir una optimització dels recursos tecnològics disponibles al centre.

Al Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació amb les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

 

Aquí podeu consultar el Pla TAC del centre:

PLA TAC