BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

Envia a secretaria@insabatoliba.cat  i esports@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent).
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés.
 • Full de dades personals omplert
 • Resguard del pagament (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
 • Fitxa mèdica omplert
 • Autorització ús imatges omplert
 • L’alumnat menor d’edat cal que presenti una còpia del llibre de família i el DNI del pare o la mare.
 • Els documents que ja s’han entregat per la preinscripció no cal tornar-los a enviar.

Bloc Comú i Complementari: 322 € (Bloc Comú: 238 € / Bloc Complementari: 34 € / Material: 50 €).

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

Instruccions pagament bloc comú i complementari 1r nivell

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

Envia tot a secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

 •  Fotocòpia del DNI (només alumnes de nova incorporació al centre).
 •  Fotocòpia de la targeta sanitària (només alumnes de nova incorporació al centre).
 • Certificat de superació del Primer Nivell.
 • Full de dades personals omplert
 • Resguard del pagament (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
 • Fitxa mèdica omplert
 • Autorització ús imatges omplert
 • L’alumnat menor d’edat cal que presenti una còpia del llibre de família i el DNI del pare o la mare.

Bloc Comú i Complementari: 373 € (Bloc Comú: 272 € / Bloc Complementari: 51 € / Material: 50 €).

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

Instruccions de pagament bloc comú i complementari 2n nivell

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

BLOC ESPECÍFIC

Envia a secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica d’Esquí Alpí
 • Certificat de notes del bloc comú
 • Acceptació de la normativa firmada – podeu trobar la normativa aquí
 • Full de dades personals omplert
 • Resguard del pagament del bloc específic (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
 • Fitxa mèdica omplert
 • Autorització ús imatges omplert
 • Els documents que ja s’han entregat per la preinscripció no cal tornar-los a enviar.

Bloc específic nivell 1: 646 € (no inclou forfet)
Bloc específic nivell 2: 789,50 € (no inclou forfet)

Forfets:

Primer nivell: 80€ per als dies de durada del curs
Segon nivell: 100€ per als dies de durada del curs

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

Instruccions de pagament Esquí 1
Instruccions de pagament Esquí 2

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

La part teòrica d’alguns crèdits es farà telemàticament amb el MOODLE.

Per la part pràctica, s’impartiran les classes a l’estació d’esquí de la Masella (Pàrquing Pla de Masella). Les aules de formació estant situades a l’alberg “Abrigall”, al costat de les oficines de l’estació d’esquí de la Masella.

NOTA: Es recomana que els alumnes, sobretot els de segon nivell, disposin d’una caixa de material de reparació. Qui hi estigui interessat la podrà adquirir a un preu de 95€ el primer dia de classe.