El PQiMC (Projecte de Qualitat i Millora Contínua) es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies, així com noves eines de gestió i millora. Les xarxes de centres s’organitzen tenint en compte el grau de desenvolupament del sistema de gestió i respectant, en la mesura que es pugui, la proximitat al territori.

Aquest curs 23-24 l’institut ha obtingut la certificació UNE-EN ISO 9001:2015 pels serveis d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.