BLOC COMÚ 

BLOC ESPECÍFIC

BLOC COMÚ 

Envia a secretaria@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Certificat de superació del cicle inicial de Senderisme
  • Certificat de superació de la prova específica d’accés, en la modalitat de Muntanya mitjana
  • Full de dades personals omplert
  • Resguard del pagament (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
  • Fitxa mèdica omplert
  • Autorització ús imatges omplert
  • Llibre de família només menors d’edat

Bloc Comú Cicle Final: 346,00 € (Bloc comú: 306€ / Material: 40€)

Demanar full de pagament al següent mail : esportsinsabatoliba@gmail.com

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.