BLOC COMÚ 

Envia a secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat o document acreditatiu de la titulació per la que s’accedeix als ensenyaments  (ESO o equivalent).
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés.
 • Full de dades personals omplert
 • Resguard del pagament (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
 • Fitxa mèdica omplert
 • Autorització ús imatges omplert
 • L’alumnat menor d’edat cal que presenti una còpia del llibre de família i el DNI del pare o la mare.
 • Els documents que ja s’han entregat per la preinscripció no cal tornar-los a enviar.

Bloc Comú Cicle Inicial: 176 € (Bloc Comú: 136 € / Material: 40 €).

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

Instruccions pagament bloc comú cicle inicial

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

BLOC ESPECÍFIC SENDERISME

Envia a secretaria@insabatoliba.cat indicant a l’assumpte del correu:
MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTS + NOM ALUMNE + NIVELL I ESPECIALITAT

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica de Senderisme
 • Certificat de notes del bloc comú
 • Acceptació de la normativa firmada – podeu trobar la normativa aquí
 • Full de dades personals omplert
 • Resguard del pagament del bloc específic (Instruccions de pagament en la següent pestanya)
 • Fitxa mèdica omplert
 • Autorització ús imatges omplert
 • Llibre de família només menors d’edat
 • Els documents que ja s’han entregat per la preinscripció no cal tornar-los a enviar.

Bloc Específic Senderisme: 660 €

El pagament cal fer-lo seguint les instruccions següents:

Instruccions pagament bloc específic Senderisme

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

Per la part teòrica, s’impartiran les classes a l’INS Abat Oliba de Ripoll.

Les sortides que formen la part pràctica seran a la muntanya.

El material específic s’informarà el primer dia de classe, o podeu consultar la llista aquí