Proves específiques ensenyaments esportius
Aula Virtual
Inici2023-03-02T11:19:13+02:00

Institut Abat Oliba

Educació de qualitat per a tothom

ESO

BATXILLERAT /
BATXIBAC

CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

PFI AUXILIAR D’ACTIVITATS D’OFICINA

I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Enllaços d’interès

Un centre compromès amb l’excel·lència

L’institut es defineix com a integrador, laic i respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Implicat en la qualitat dels ensenyaments i fomenta un esperit de tolerància, llibertat, responsabilitat, diàleg i respecte per l’entorn comú.

  • Participació de la comunitat – famílies i alumnes formen part del progrés.

  • Excel·lència educativa – l’aprenentatge és universal i exigent

  • Inclusió – oferim mesures universals per a tots els ritmes

En ple segle XXI, amb una població jove enxarxada i usuària de les tecnologies, s’aprèn a qualsevol lloc, dins i fora del centre, i  a qualsevol hora. Es promociona, per tant, una escola oberta a l’entorn. Les famílies i el conjunt de la societat civil haurien de  col·laborar i sentir-se implicats en aquest projecte.

Els nostres valors

L’institut Abat Oliba basant-se en la norma ISO 9001, defineix la qualitat com a part fonamental de la seva manera de ser i de la seva estratègia per aconseguir satisfer les necessitats dels seus grups d’interès, principalment els seus alumnes, però també el professorat i, en el cas de la formació professional, les empreses o institucions que col·laboren amb nosaltres impartint els mòduls de formació en centres de treball i sense oblidar-nos dels destinataris que gaudiran dels resultats finals com poden ser les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat, els centres educatius que reben l’alumnat procedent del centre i la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.

La direcció del centre es compromet a oferir un servei de qualitat i millorar-lo de manera continuada, basant-nos en la gestió dels processos d’una forma activa  a l’abast de tot l’alumnat (ESO, batxillerat i formació professional). Excloent el punt 8.3 Disseny i desenvolupament del servei de la norma.

Els valors que guien la nostra política de qualitat són la responsabilitat en l’objectiu d’assolir els objectius, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treballs, la integritat de  l’actuació i el compromís en la recerca d’una  visió de servei a la societat, del present i del futur, de manera sostenible.

Per aconseguir-ho es compromet a:

  • Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència  i adequada a les necessitats i expectatives de l’entorn.
  • Dissenyar un sistema d’anàlisi de resultats i aplicació de mesures correctives i preventives que permetin la millora continuada.
  • Facilitar la formació contínua i necessària a tot el personal per tal de que adquireixin les competències necessàries per a desenvolupar les seves activitats d’una manera adequada.
  • Establir, documentar i controlar els processos implicats a través d’un quadre de d’indicadors.
  • Procurar que tot el personal conegui aquesta política.
  • Col·laborar i participar amb tots els grups d’interès per aconseguir la satisfacció de tota la comunitat.

L’Institut Abat Oliba és un centre educatiu públic, català i arrelat al Ripollès, que té com a objectiu maximitzar  les oportunitats de l’alumnat per ser feliços i tenir èxit en el seu futur professional i personal.

Construir camins  educatius d’acompanyament personalitzats en una formació integral vinculada a l’entorn de la comunitat educativa. I, d’aquesta  manera, que l’alumnat esdevingui ciutadans responsables, compromesos i crítics en una societat globalitzada. 

Cal que l’Institut Abat Oliba vagi en la línia de proporcionar entorns flexibles i heterogenis per educar en competències transversals com l’autonomia, la iniciativa i creativitat personal, el pensament crític o l’emprenedoria

Pel que fa a l’atenció a la diversitat i la inclusió es proposa crear entorns flexibles i heterogenis que esdevinguin camins d’aprenentatge personalitzats i multinivell, sota el marc teòric del Disseny Universal d’Aprenentatge.

El centre ha de prendre protagonisme com a element integrador dins el territori. No es pot entendre l’institut com un element independent i hermètic, sinó com un pol de progrés social i cultural.

Go to Top