Proves específiques ensenyaments esportius – Esports d’hivern
Proves específiques ensenyaments esportius – Muntanya i Escalada
Aula Virtual
Inici2024-02-02T13:38:26+02:00

Institut Abat Oliba

Educació de qualitat per a tothom

ESO

BATXILLERAT /
BATXIBAC

CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

PFI AUXILIAR D’ACTIVITATS D’OFICINA

I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Enllaços d’interès

Un centre compromès amb l’excel·lència

L’institut es defineix com a integrador, laic i respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Implicat en la qualitat dels ensenyaments i fomenta un esperit de tolerància, llibertat, responsabilitat, diàleg i respecte per l’entorn comú.

  • Participació de la comunitat – famílies i alumnes formen part del progrés.

  • Excel·lència educativa – l’aprenentatge és universal i exigent

  • Inclusió – oferim mesures universals per a tots els ritmes

En ple segle XXI, amb una població jove enxarxada i usuària de les tecnologies, s’aprèn a qualsevol lloc, dins i fora del centre, i  a qualsevol hora. Es promociona, per tant, una escola oberta a l’entorn. Les famílies i el conjunt de la societat civil haurien de  col·laborar i sentir-se implicats en aquest projecte.

Els nostres valors

L’institut Abat Oliba basant-se en la norma ISO 9001, defineix la qualitat com a part fonamental de la seva manera de ser i de la seva estratègia per aconseguir satisfer les necessitats dels seus grups d’interès, principalment els seus alumnes, però també el professorat i, en el cas de la formació professional, les empreses o institucions que col·laboren amb nosaltres impartint els mòduls de formació en centres de treball i sense oblidar-nos dels destinataris que gaudiran dels resultats finals com poden ser les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat, els centres educatius que reben l’alumnat procedent del centre i la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.

La direcció del centre es compromet a oferir un servei de qualitat i millorar-lo de manera continuada, basant-nos en la gestió dels processos d’una forma activa  a l’abast de tot l’alumnat (ESO, batxillerat i formació professional),  excloent el punt 8.3 Disseny i desenvolupament del servei de la norma, els dissenys dels currículums venen donats pel departament d’Educació.

Els valors que guien la nostra política de qualitat són la responsabilitat en l’objectiu d’assolir els objectius, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treballs, la integritat de  l’actuació i el compromís en la recerca d’una  visió de servei a la societat, del present i del futur, de manera sostenible.

Per aconseguir-ho es compromet a:

  • Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència  i adequada a les necessitats i expectatives de l’entorn.
  • Dissenyar un sistema d’anàlisi de resultats i aplicació de mesures correctives i preventives que permetin la millora continuada.
  • Facilitar la formació contínua i necessària a tot el personal per tal que adquireixin les competències necessàries per a desenvolupar les seves activitats d’una manera adequada.
  • Establir, documentar i controlar els processos implicats a través d’un quadre  d’indicadors.
  • Procurar que tot el personal conegui aquesta política.
  • Col·laborar i participar amb tots els grups d’interès per aconseguir la satisfacció de tota la comunitat.

L’Institut Abat Oliba és un centre educatiu públic, català i arrelat al Ripollès, que té com a objectiu maximitzar  les oportunitats de l’alumnat per ser feliços i tenir èxit en el seu futur professional i personal.

Construir camins  educatius d’acompanyament personalitzats en una formació integral vinculada a l’entorn de la comunitat educativa. I, d’aquesta  manera, que l’alumnat esdevingui ciutadans responsables, compromesos i crítics en una societat globalitzada. 

Cal que l’Institut Abat Oliba vagi en la línia de proporcionar entorns flexibles i heterogenis per educar en competències transversals com l’autonomia, la iniciativa i creativitat personal, el pensament crític o l’emprenedoria

Pel que fa a l’atenció a la diversitat i la inclusió es proposa crear entorns flexibles i heterogenis que esdevinguin camins d’aprenentatge personalitzats i multinivell, sota el marc teòric del Disseny Universal d’Aprenentatge.

El centre ha de prendre protagonisme com a element integrador dins el territori. No es pot entendre l’institut com un element independent i hermètic, sinó com un pol de progrés social i cultural.

Go to Top